Proces komunikace má 4 složky

 mluvčí-ten,který sděluje

 naslouchající-ten,kterému je sdělení určeno

 sdělení jako takové (obsah)

 účinek,který sdělení vyvolalo

 

2662546-img-rodina-trava-chuze-na-boso-bosky.jpg

 Řeč je prostředkem komunikace.Veškerý rozumový vývoj člověka je  velmi úzce závislý na jeho styku s okolím,na jeho  komunikaci.Komunikace upevňuje společenské vztahy,ovlivňuje lidi.

 Komunikace je proces sdělování ,umožňuje průběh mezilidských  styků a vztahů.Možná také proto je základním pravidlem teorie  sociální komunikace věta: "Není možno nekomunikovat" (Watzlawick,P.,

 Jackson,D.D.,Beavin,J.H.:Pragmatics of Human Comunication).To  znamená,že vždy komunikujeme,i když si to třeba zrovna  neuvědomujeme,nebo dokonce i když záměrně nekomunikujeme.Tím také něco  sdělujeme.Všude tam,kde jsou lidé,dochází ke komunikaci

Obsahem komunikace však nejsou jen věcné informace,ale dochází  zde k mnoha dalším procesům jako je vytváření postojů,působení na  ostatní a oni na nás.J.Křivohlavý v knize Jak si navzájem lépe  porozumíme uvádí deset různých věcí,které si navzájem sdělujeme při  komunikaci:

 1. zprávy,informace (novinky)

 2. jak chápat to,co říkáme

 3. jak nám je,jak se cítíme

 4. postoj k věci,o níž hovoříme

 5. postoj k tomu,s kým hovoříme

 6. své sebepojetí (za koho se považujeme a jak bychom chtěli,aby nás  chápali ostatní)

 7. kvalitu našeho vzájemného vztahu

 8. naznačujeme další průběh našich vzájemných vztahů

 9. žádoucí pravidla další fáze setkání

 10. co si přejeme,žádosti

1343403852-758819-the-lecture.jpg

To tedy znamená, že pro toho, kdo nám něco sděluje nejsou slova  jen pouhými slovy.Když nám něco říká, neříká nám to jen tak, ale vždy  k tomu má nějaký důvod (i když třeba nevědomý). Slova jsou tedy  obrazem jeho psychiky. Měli bychom se tedy vždy snažit, abychom hovořícího pochopili a to nejen jeho sdělení,ale i jeho  prožívání.Velmi úzké spojení komunikace s prožíváním a psychikou  vůbec znamená,že průběh komunikace mohou ovlivňovat nejen momentální  nálady a pocity,ale i vzpomínky,traumata a úzkosti třeba až  z dětství.

Toto vše si však nesdělujeme jen verbální formou.Velmi významnou  roli v mezilidské komunikaci hraje i neverbální komunikace.Neverbální  komunikace je naprosto neodmyslitelnou součástí sociálního  styku,proto nemůžeme klást důraz na to,co si sdělujeme,ale i jak to  sdělujeme.

 Součásti neverbální komunikace jsou:

 Mimika-to,co si sdělujeme výrazem obličeje.Tímto druhem neverbální

 komunikace se vyjadřují především emoce.

 Mnohé si také sdělujeme tím,jakou vzdálenost zaujmeme od toho s kým  mluvíme.Bylo zjištěno,že lidé mají určitou pro sebe přijatelnou  vzdálenost,kterou se snaží téměř vždy dodržet.Dá se zobecnit ,že  introvertnější lidé mají raději větší vzdálenosti.Vzdálenost také  ovšem závisí na vztahu,který zaujímáme k osobě,s kterou  komunikujeme.Vzdálenost,kterou sneseme u přítele pociťujeme velmi  nepříjemně,jedná-li se o naprosto cizího člověka. Fyzickým postojem,  polohou a držením těla také mnoho sdělujeme.Mnohé prozrazují o osobě,  která hovoří, pohyby,které provázejí její řeč (hlavně četnost těchto  pohybů).

 Mezi nejdůležitější způsoby mimoslovního sdělování patří pohledy.Je  všeobecně známo,že tomu,na kom nám záleží věnujeme více pohledů než  tomu,kdo je nám lhostejný.

 

 Dalším prostředkem,kterým lidé mohou něco o sobě sdělit je způsob  oblékání a úprava zevnějšku (např.líčení).Tento způsob je patrný  především u mladých lidí.

 Někde na rozhraní mezi verbálním a neverbálním projevem je tzv.  paralingvistika.Pod tím si můžeme představit např. tón řeči,rychlost  apod..které sice souvisí s verbální komunikací,ale nedají se zapsat.

 Obě složky jsou od sebe navzájem neodělitelné,ale někdy se může  stát,že slovní sdělení je v rozporu s neverbálním.Pak hovoříme o tzv.  paradoxní komunikaci.Vědomým příkladem takovéto paradoxní komunikace  je ironie.

csb10610.jpg

 V souvislosti s předáváním informací může docházet k některým  negativním jevům.Protože každý komunikační kanál má jen určitou  kapacitu (míru prostupnosti),vede většinou nadbytek informací ke  zmatení příjemce.Opačným problémem je nedostatek informací.S tím  souvisí deformace informací.Naslouchající můsí zbytek informace  domýšlet a tato informace se může velmi lišit od původně zamýšlené.

 Aby komunikace proběhla správně,musí ten,s kým komunikujeme  pooužívat nejen stejný nástroj dorozumívání,ale také musí mít určité  množství stejných nebo alespoň podobných zkušeností,aby alespoň  přibližně chápal mé sdělení.Proto je člověk vybaven pojmy dané doby a  společnosti.

 

Zápatí stránek

Skutečné krásy se můžeš dotknout jen srdcem. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one